Tienpuntenprogramma N-VA Erpe-Mere

Met N-VA Erpe-Mere willen we naar een gemeente die welzijn en toekomst garandeert voor de komende generaties. Kinderen die zorgeloos kunnen spelen, die alle groeikansen krijgen en zich veilig en geborgen voelen. Welzijn voor zowel mens als dier.

Iedereen wil een veilige, sociale, bewegingsvriendelijke, financieel gezonde, rechtvaardige, propere, aangename en groene gemeente. Wat Erpe-Mere in de toekomst tot een uitmuntende gemeente maakt, is volgens N-VA Erpe-Mere al minimaal te realiseren met onderstaande doelstellingen. Door middel van participatie gaan we voor een gedragen beleid.

 

1. N-VA zorgt voor een financieel gezonde gemeente.

1.1. Geen belastingverhogingen

 

De gemeente moet zuinig omspringen met haar middelen. Het beleid moet worden vastgelegd op basis van de geplande middelen, zodat de werking van de gemeente verder evolueert naar een bedrijfsmodel. Ook al komen er meer bevoegdheden naar de gemeente, toch mag dit niet resulteren in een belastingverhoging.

Wanneer dit financieel interessanter is, gaan we taken van de gemeente uitbesteden, zonder dat dit de dienstverlening in het gedrang brengt. Opdrachten uitbesteden aan instellingen die werken via sociale tewerkstelling, is een evolutie die wij als N-VA Erpe-Mere verder willen zetten.

 

1.2. Verdere schuldafbouw op lange termijn

 

N-VA Erpe-Mere wenst verder te gaan met de afbouw van de gemeenteschulden.

 

1.3. Maximale benutting van kmo-zones voor ondernemers

 

Er moet een ondernemersklimaat worden gecreëerd voor kmo’s en de middenstand. De bestaande kmo-zones moeten maximaal worden benut, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan plaatselijke ondernemers. N-VA Erpe-Mere pleit voor een Ondernemingsloket dat dit coördineert en voor een adviesraad lokale economie.

2. N-VA beschouwt het als haar plicht om burgers te beschermen. Vertrouwen en vrijheid zijn belangrijke fundamenten van een samenleving.

2.1. Meer toezicht op GAS-reglementering

 

De politie moet haar kerntaken kunnen uitvoeren. Heel wat ongenoegen ontstaat door verkeerd parkeren, sluikstorten en bouwovertredingen. De gemeente neemt het toezicht over GAS-, milieu- en stedenbouwreglementering maximaal op zich.

Ons personeel moet worden opgeleid tot echte GAS-ambtenaren.

N-VA Erpe-Mere gaat voor een strikt handhavingsbeleid op het vlak van verkeer, milieu en stedenbouw.

 

2.2. De vervuiler betaalt

 

De bestrijding van zwerfvuil is een prioriteit. We gaan naar een afvalbeleid waarbij de vervuiler werkelijk betaalt. Als we dit principe strikter toepassen, komt er financiële ruimte vrij om extra zorg te besteden aan de inrichting en het onderhoud van de publieke ruimte.

 

2.3. Meer blauw op straat

 

De BIN–werking (Buurt Informatie Netwerk) wordt uitgebreid over de hele gemeente Erpe-Mere. Ook worden mobiele camera’s ingezet bij het toezicht op begraafplaatsen en bij drugs- en inbraakpreventie.

N-VA Erpe-Mere is ervan overtuigd dat er terug ruimte zal vrijkomen om de wijkagenten dichter bij de burger te brengen, omdat de gemeente meer van hun bevoegdheden overneemt inzake handhaving en ook nauwer gaat samenwerken met de politiediensten.

 

3. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

3.1. Klimaatplan

 

N-VA Erpe-Mere gaat voor een maximale uitvoering van het klimaatplan. De duurzaamheidsambtenaar zorgt voor de opvolging ervan, samen met een klimaatteam. De deelname en inzet van de burger bij de uitvoering van dit plan zullen cruciaal zijn voor het welslagen.

N-VA Erpe-Mere gaat resoluut voor duurzame energie.

Windmolenparken mogen ons niet worden opgedrongen. De gemeente en de burgers moeten hier inspraak over hebben. De gemeente zal een duidelijke visie ontwikkelen rond mogelijke locaties voor windmolens en zal een actieplan opstellen om het fossiele energieverbruik in de gemeente af te bouwen.

Voor de uitvoering moet ingezet worden op sensibilisering van de burger. Elke beslissing moet worden getoetst op haar duurzaamheid en afgewogen tegen de doelstellingen van het klimaatplan.

 

3.2. Kringloopeconomie

 

We gaan zorgen voor een zeer nauwe samenwerking met de kringloopwinkels. Alle inwoners, en dan vooral de mensen in armoede, moeten in contact worden gebracht met hun diensten en goederen.

 

3.3. De smaak van lokale producten

 

Handelaars en landbouwers worden ondersteund in het produceren en verspreiden van lokale producten. De inwoners van Erpe-Mere moeten vlot hun weg naar de lokale handelaar vinden.

 

3.4. Steenberg wordt een cultuur- en belevingscentrum

 

Het nieuwe cultuurhuis is een verrijking voor de gemeente. Door de centrale ligging zou dit project financieel zelfbedruipend moeten zijn. Het wordt een echt bedrijf. Het cultuurhuis dient voor bovenlokale activiteiten. De lokale activiteiten moeten binnen de verschillende dorpen blijven plaatsvinden.

N-VA Erpe-Mere gaat van Steenberg de groene long van de gemeente maken, waar natuurbeleving, sport en cultuur hand in hand gaan.

4. De gemeente is de eerste lijn bij zorg en ondersteuning.

4.1. Activering van de leefloners

 

Bij de inkanteling van het OCMW in de gemeentediensten moet armoedebestrijding een kerntaak worden van het sociaal huis.

Ook zetten we hierbij sterker in op de activering van leefloners. We wijzen hierbij op de rechten én plichten van deze burgers en werken aan een hogere zelfredzaamheid. Zo maken we van het leefloon een hefboom waarbij we mensen terugveren in de maatschappij en de reguliere arbeidsmarkt. We stippelen een traject uit, waarbij leefloners zich nuttig kunnen maken voor de gemeenschap of waarbij ze als vrijwilligers worden ingeschakeld, waardoor ze iets extra kunnen bijverdienen.

Werk wordt dus een hefboom voor integratie en een structureel integratiebeleid ondersteunt hierbij de anderstalige nieuwkomers in de zoektocht naar een job.

Mensen activeren via de lokale diensteneconomie en sociale economie

Het uitbesteden van opdrachten van de gemeente aan sociale werkplaatsen is tijdens deze legislatuur een meerwaarde gebleken, zowel voor de gemeente als voor de mensen actief binnen de sociale tewerkstelling. Bij het onderhoud van de trage wegen, de opruiming van het zwerfvuil en de kringloopeconomie zal N-VA Erpe-Mere verder inzetten op sociale tewerkstelling.

 

4.2. Ondersteuning van armoedebestrijdingsorganisaties

 

N-VA Erpe-Mere ondersteunt lokale armoedebestrijdingsorganisaties. Er moet regelmatig overleg worden georganiseerd tussen de gemeente, het OCMW, de sociale diensten van de politie, wijkagenten, scholen en armoedebestrijdingsorganisaties om armoede op te sporen en te zorgen voor individuele begeleiding.

 

4.3. Mantelzorg

 

Erpe-Mere kent zeer veel en zeer goede privévoorzieningen voor ouderenzorg. Het moet evenwel de betrachting zijn om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen verzorgen.

De ondersteuning van de mantelzorgers zal eveneens een belangrijke taak worden voor het OCMW. We gaan alle betrokken actoren samenbrengen en de mantelzorgers lokaal verenigen.

5. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. N-VA gaat voor kwaliteit in onderzoek, advies, communicatie en dienstverlening.

5.1. Duidelijke informatiedoorstroom

 

Via verschillende kanalen moeten burgers eerstelijnsinformatie krijgen.

Hiervoor wordt een communicatieambtenaar aangesteld die als eerste taak zal hebben om alle informatiekanalen te structureren en uit te bouwen. 

Ook het gemeenteblad moet moderner en maximaal gebruikt worden om de burger te informeren over de werking en de dienstverlening van de gemeente, zodat burgers zich nauwer verbonden voelen met de gemeente.  

 

5.2. Een gespecialiseerde gemeente

 

De gemeente krijgt steeds meer bevoegdheden. Daarom moet de burger op een professionele manier worden geholpen. We evolueren naar gespecialiseerd gemeentepersoneel. Er komt een voltijds duurzaamheidsambtenaar, een handhavings-, en communicatieambtenaar.

N-VA Erpe-Mere wil ook de loketfuncties moderniseren. Geen wachtrijen meer. Iedereen wordt meteen doorverwezen naar de gespecialiseerde ambtenaar of dienst. Bovendien moet er een volledig nieuw en duurzaam gemeentemagazijn komen op de huidige locatie. 

N-VA Erpe-Mere wenst een gemeentehuis dat kort bij zijn burgers staat. Klachten of meldingen komen in een centraal klachtenregister en worden strikt opgevolgd van begin tot einde.

 

5.3. Meten is weten

 

Het zal verschillende malen terugkomen in het programma: alvorens er grote beslissingen worden genomen, die nodig zijn om alle doelstellingen uit het programma te realiseren, is het noodzakelijk om eerst te inventariseren en vervolgens haalbare beleidsplannen op te stellen.

Op deze manier worden tijdens de volgende legislatuur het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, evenals het mobiliteits- en sportbeleidsplan, hertekend voor de komende decennia.

Reden waarom we zeer snel moeten starten met de inventarisatie. Vervolgens gaan we via participatie van de burger en de bijstand van de gemeentelijke adviesraden en externe gespecialiseerde partners, een gedragen beleidskader uittekenen, waar niet van zal worden afgeweken.

6. N-VA zorgt voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

6.1. Functionele fietsverbindingen

 

Er komt een functionele fietsverbinding door de hele gemeente, namelijk van noord naar zuid en van oost naar west. We starten met een inventarisatie van de aanwezige infrastructuur en de reeds opgestarte initiatieven.

Bij de heraanleg van straten moeten altijd fietsvoorzieningen mee worden opgenomen.

 

6.2. Actualisering mobiliteitsplan

 

N-VA Erpe-Mere pleit voor de actualisering van het mobiliteitsplan. Ontwikkelingen op mobiliteits- en demografisch vlak (deelauto’s, elektrische fietsen, groei van de kernen, vergrijzing), maken het mogelijk en ook noodzakelijk om de ruimte te herverkavelen in het voordeel van fietsers en voetgangers. De heraanleg van straten is hierbij een ideale gelegenheid om dit te realiseren.

Bovendien moet het sluipverkeer, komende van de gewestwegen, worden tegengegaan.

Ook geen extra baanwinkels meer op de gewestwegen, wanneer deze een wezenlijke impact hebben op de mobiliteit.

 

6.3. Oplaadpunten

 

Er moeten oplaadpunten komen voor elektrische auto’s en fietsen, en dit op centrale plaatsen in onze gemeente.

7. De jeugd ervan bewust maken dat zij de toekomst is.

7.1. Brede en veilige scholen

 

N-VA Erpe-Mere pleit voor een nieuw schoolgebouw in Burst, nu we nog gebruik kunnen maken van Vlaamse subsidies. De huidige gebouwen kunnen worden gerecupereerd voor kinderopvang, speelpleinwerking of andere activiteiten van verenigingen. We moeten van onze scholen brede scholen maken, waarin ook naschoolse activiteiten kunnen plaatsvinden.

Er is reeds een inventarisatie gemaakt van de schoolomgevingen. Het uitgangspunt moet zijn dat kinderen zich ook zonder hun ouders op een veilige manier van en naar school kunnen verplaatsen. We gaan de komende legislatuur dus maximaal inzetten op veilige schoolomgevingen. Als er geen mogelijkheid is om dit met infrastructuurwerken op te lossen, gaan we schoolstraten inrichten. Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, komen we tussen in bus- en treinabonnementen voor de schoolgaande jeugd.

 

7.2. Elk kind heeft nood aan beweging  

 

Alle sportverenigingen moeten gelijk worden ondersteund, zeker indien zij inzetten op jeugdwerking. Alle sporten zijn even belangrijk. De recreatieve sporter moet meer mogelijkheden krijgen. De komende legislatuur moet bijgevolg een nieuw sportbeleidsplan worden opgemaakt, waarbij alle sportverenigingen worden betrokken. De gemeente moet inzetten op het introduceren van nieuwe sporten en het stimuleren van sportbeoefening.

De noodzaak voor nieuwe infrastructuur kan pas na een grondige inventarisatie.

Wat de jeugdbewegingen betreft, wil N-VA Erpe-Mere nog verder gaan dan een financiële bijdrage voor de energiekosten. De gemeente stelt aan elke jeugdvereniging ook een lokaal ter beschikking of biedt ondersteuning bij het verduurzamen van de bestaande infrastructuur.  Bovendien komt er een tussenkomst in de verbruikskosten op basis van een eerlijke verdeelsleutel, met aandacht voor rationeel energieverbruik.

Jongeren die geen lid zijn van een jeugdbeweging verdienen evenveel onze aandacht. Onze jeugddienst moet hierin nog verder durven gaan. De gemeentelijke jeugdconsulent en de jeugdraad moeten ook deze jongeren bereiken.

Voor de allerkleinsten komt er een groot speelterrein op domein Steenberg. Ook binnen de deelgemeenten moet er gekeken worden of er geen publieke ruimte is waar een speelterrein kan worden ingericht.

8. Als burger heb je het recht om te leven, te wonen en te werken in een groene, aantrekkelijke omgeving.

8.1. Groen-blauwe verbindingen

 

Erpe-Mere breidt haar groen-blauwe verbindigen uit: dat zijn de bestaande natuurgebieden en het domein Steenberg. Deze ‘groene’ gebieden worden via de ‘blauwe’ verbindingen van waterlopen met elkaar verbonden.

Belangrijk hierbij zijn de kleine landschapselementen. Zij versterken de natuur en zijn tegelijkertijd beschermd erfgoed, waardoor ook het esthetisch, kenmerkend uitzicht van het landschap behouden blijft. Ook de typerende kapelletjes en onze watermolens dienen binnen de volgende legislatuur terug in hun glorie te worden hersteld.

Samen met domein Steenberg vormen de natuurgebieden Dotter, Honegem en de Geelstervallei de groene longen van de gemeente. N-VA Erpe-Mere wil deze gebieden mee helpen uitbreiden met aandacht voor de aanwezige landbouw en andere activiteiten.

 

8.2. De inrichting van een landbouwraad

 

Erpe-Mere is een landbouwgemeente. De landbouwers zijn daarom van cruciaal belang om allerlei doelstellingen te realiseren binnen verschillende beleidsdomeinen. N-VA Erpe-Mere pleit daarom voor de inrichting van een landbouwraad, van waaruit een gedragen landbouwbeleid kan groeien.

 

8.3. Behoud open ruimtes en landelijk karakter

 

N-VA Erpe-Mere gaat voor het behoud van de open ruimtes en het landelijke karakter van onze gemeente. De bestaande bebouwing moet worden geoptimaliseerd door opsplitsing in tweewoonsten of andere alternatieve woonvormen. We gaan de burgers begeleiden in het verduurzamen van verouderde woningen.

Er wordt geen woonuitbreidingsgebied meer aangesneden. De woonbehoefte kan worden ingevuld door verdichting van de kernen en het optimaliseren van het bestaand bebouwd areaal. De gemeente heeft de taak om privé-eigenaars bij elkaar te brengen om binnengebieden die in woongebied liggen aan te snijden.

 

8.4. Degelijk woonbeleid

 

N-VA Erpe-Mere blijft verder inzetten op de bestrijding van leegstand en verwaarlozing. Het conformiteitsattest is een belangrijk instrument om de woonkwaliteit voor huurders te garanderen en geeft verhuurders rechtszekerheid. We gaan voor een huurmarkt waar alle woningen tegen 2025 over een conformiteitsattest beschikken.

In de volgende legislatuur gaan we een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opmaken. Eerst moet er een inventaris komen via de Bouwmeesterscan, een instrument ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik.

Er komt een verordening voor meergezinswoningen, met aandacht voor woonkwaliteit, mobiliteit, voldoende parkeermogelijkheden en de inpasbaarheid binnen de omgeving.

N-VA Erpe-Mere wil de private woonmarkt mee inschakelen in het zoeken naar sociale woningen. N-VA Erpe-Mere zet verder in op de bekendmaking en de samenwerking met een sociaal verhuurkantoor, om zo in de volgende legislatuur reeds het beoogde aantal sociale huurwoningen te realiseren.

9. Iedereen krijgt een stem. We willen burgers zoveel mogelijk betrekken in het beleid en hen actieve inspraak geven.

9.1. Nauwe samenwerking met adviesorganen en middenveldorganisaties

 

Burgers moeten meer inspraak krijgen in het beleid van de gemeente. We vertrekken vanuit een democratisch verkozen bestuur dat luistert naar de diverse adviesorganen en middenveldorganisaties, die belangrijke partners zijn van het bestuur.

 

9.2. Burgerbegroting

 

N-VA Erpe-Mere gaat een burgerbegroting opmaken, waarbij over een deel van de middelen rechtstreeks wordt beslist door de burger.

10. Iedereen gelijk voor de wet.

10.1. Handhaving

 

Geen gedoogbeleid. Iedereen gelijk voor de wet. Geen illegale woonwagenparken, geen illegale constructies of activiteiten meer. Overtredingen op GAS-reglementering, stedenbouw- en milieureglementering worden actief opgespoord door onze handhavingsambtenaar. Voor N-VA Erpe-Mere wordt handhaving een absolute prioriteit.

 

10.2. Inburgering

 

De expansie van Brussel naar de Vlaamse Rand breidt zich steeds verder uit, tot ver voorbij de Oost-Vlaamse grens. We moeten oog hebben voor de negatieve gevolgen hiervan op onder andere communicatie, integratie, inburgering, onderwijs en het woonbeleid.

Het handhaven van de Nederlandse taal in het openbare leven moet strikt nageleefd worden en ook het gebruik van het Nederlands in de privésfeer moet aangemoedigd worden. Het beheersen van het Nederlands is immers ook in het voordeel van de nieuwkomers zelf. Het verhoogt namelijk hun kansen op de arbeidsmarkt, hun zelfredzaamheid en ook hun betrokkenheid bij de school.

 

10.3. Ook dieren hebben rechten

 

Er moet een schepen voor dierenwelzijn komen.

Ook komt er een begraafplaats voor huisdieren. Op Steenberg wordt een hondenlosloopweide voorzien.

Er komt een zwerfkattenbeleid en we pleiten voor het behoud van de huidige opvang van loslopende dieren, die een van de meest dier- en mensvriendelijke is van heel Vlaanderen.